boy: we finish eachother's s-
girl: hounen yo shinwa ni nare